1.İnsansız Hava Aracı (İHA) ile Tarım Uygulaması

Proje Yöneticisi: Dr. Rıfat Benveniste
Başlangıç Tarihi: 01.03.2019
Proje Süresi: 36 ay

Özet: Tarım sektörü, ülke nüfusunun beslenmesine, istihdamın artmasına, ülkemizin kendi kendine yetmesine, sanayi sektörünün hammadde ihtiyacının karşılanmasına ve sanayiye sermaye aktarılmasına katkı sağlamaktadır. Bu katkılarından dolayı tarım sektörü toplumsal kalkınmamız ve ekonomik gelişmemiz için çok önemlidir. Tarım sektöründe üretim doğa koşullarına bağlı olduğu için üretim miktarı, kalitesi ve verimliliğindeki belirsizlik çok yüksektir. Tarımsal ürünlerin üretim süreleri diğer sektörlere göre daha uzundur ve belirli zamanlarda yoğunlaşmaktadır. Bu belirsizliklerden dolayı; üretimde doğa faktörlerinin etkisini azaltmak, bitki hastalık ve zararlıları ile hızlı ve etkin bir şekilde mücadele etmek çok önemlidir.

2.Hastane Menülerinin İyileştirilmesi ve Gıda İsrafının Azaltılması

Proje Yöneticisi: Prof. Dr. Vesile Şenol
Başlangıç Tarihi: 15.10.2020
Proje Süresi: 36 ay

Özet: Toplu yemek hizmeti, toplu olarak çalışan kişilere veya yaşlı, hasta ve çocukların bulunduğu yerlerde yiyecek ve içecek hizmeti sunma sanatıdır. Bireyin cinsiyetine, yaşına ve fiziksel aktivitesine uygun olarak yeterli ve dengeli beslenmesi fiziksel, duygusal ve sosyal gelişimini etkileyen en önemli faktördür. Tıbbi beslenme tedavisi onkoloji tedavisinde önemli bir rol oynamaktadır. Tedavi öncesi, sırası ve sonrasında hastanın kendini iyi hissetmesi ve iyileşme sürecine katkıda bulunması için ideal tıbbi beslenme tedavisi çok önemlidir. Onkolojik hastaların yeterli ve dengeli beslenmesi, hipogeusia, disgeusia ve agezi gibi kanser ve kansere bağlı komplikasyonlar nedeniyle gerçekten zordur. Sonuç olarak, hasta yetersiz beslenebilir ve yetersiz beslenme nedeniyle hasta tedaviye ve enfeksiyonlara karşı savunmasız hale gelebilmektedir. Bu nedenle kanser tedavisi sırasında hastanın yeterli ve dengeli beslenmesi tedaviye istenen yanıtın alınması açısından çok önemlidir. Gıda israfı, birçok yemek hizmeti veren kuruluşun karşılaştığı en önemli sorunlardan biridir. Besinlerin üretim zinciri boyunca önemli kayıplara uğradığı ve üretilen gıdaların yaklaşık 1/3’ünün tüketilmeden israf edildiği bilinmektedir. Yemek hizmeti tüketiciler için uygun değilse, gıda israfı artar ve tüketiciler yeterli enerji ve besin alımını sağlayamazlar. Bu çalışmanın amacı, pediatrik onkoloji hastalarının tüketimine uygun hastane yemeklerini geliştirerek ve gıda israfını azaltarak hastaların yeterli ve dengeli beslenmesine katkıda bulunmaktır.

3. Çevreye Uyumlu Yeni Malzemelerin Sentezi ve Karakterizasyonu

Proje Yöneticisi: Prof. Dr. Baki Hazer
Başlangıç Tarihi: 19.10.2020
Proje Süresi: 36 ay

Özet: Bu çalışmada doğal polimerler kullanarak yeni çevreye uyumlu polimerlerin sentezlenmesi planlanmaktadır. Otoksidasyon hava oksijeni ile doymamış yağların epoksitlenmesi ve peroksitlenmesidir ve yağların bozunmasına neden olur.  Yeni tannik asit graft edilmiş polipropilen kopolimerleri sentezlenecek ve bu kopolimer filmleri üzerinde bitkisel yağların açık havada beyaz ışık altında oksidasyonu izlenecektir. Bunun için klorlu polipropilen tannik asitle reaksiyona sokularak bir seri polipropilen-tannik asit kopolimerleri elde edilecektir. Cam petri kabı üzerinde yağın oksitlenmesi ile karşılaştırılacak ve anti oksidan etki yağın polimerleşmesi sebebiyle viskozitesi artacak ve kapiler viskometrede akışkanlığının ölçülmesi ile izlenecektir. Bu çerçevede doğal ürün ve alkaloid çeşitleri klorlu polipropilen ve polivinil klorüre graft edilerek antioksidan etkiler incelenecektir. Yağ asitleri ambalaj polimerlerine graft edilerek yeni biyobozunur malzemelerin sentezi çalışmaları devam edecektir.

4.Lezzeti Artırarak İsrafı Azaltalım Projesi

Proje Yöneticisi: Prof. Dr. Vesile Şenol
Başlangıç Tarihi: 30.11.2020
Proje Süresi: 18 ay

Özet: Dünyada herkese yetecek kadar gıda üretilmesine rağmen her gün yaklaşık 25 bin kişi açlık ve açlığa bağlı nedenlerden dolayı hayatını kaybetmektedir. Ülkemizde ise her yıl 14,5 milyon gıda maddesi ç ö p e atılmaktadır. Çeşitli faaliyetlerle gıda israfının önüne geçilerek bu kayıp azaltılabilir. Ancak bunu okullarımızda, üniversitelerimizde, eğitim merkezlerimizde yapabilmek çok daha önemlidir. Bu doğrultuda; projede Kapadokya Üniversitesi Merkezi yemekhanesinde gıda israfının azaltılması ve önlenmesi amaçlanmaktadır. Dört aşamadan oluşacak projede ilk olarak mevcut durum (günlük, aylık atık miktarı) analiz edilecektir. İkinci aşamada gıda israfını önlemeye yönelik anket, broşür ve görsellerle yemek servis alanlarında farkındalık çalışmaları yürütülecek. Mevcut durum analizi ile yemek israfını önlemeye yönelik yemek reçetelerinde iyileştirme çalışmaları yapılacak. Üçüncü aşamada ise iyileştirme önerileriyle hazırlanan reçeteler hazırlanarak merkezi yemekhanede sunulacak. Bu aşamada israf miktarı tespit edilecek. Elde edilen veriler karşılaştırılarak sonuçlar somutlaştırılacaktır. Dördüncü aşamada ise hala gıda atığı oluşuyorsa pilot ölçekte kompost üretimi gerçekleştirilecek.

5.Görme Engelli Bireyler için E-Kitap Projesi

Proje Yöneticisi: Prof. Dr. Vesile Şenol
Başlangıç Tarihi: 30.11.2020
Proje Süresi: 12 ay

Özet: Görme Engelli Bireyler İçin E-Kitap Projesi, görme engelli bireylerin eğitimde fırsat eşitliğine sahip olabilmeleri için tasarlanmış bir projedir. Bilindiği üzere engellilik, bazı kamu kaynaklarına ve hizmetlerine erişimde sorun yaratma potansiyeline sahip bir kavramdır. Günümüzde “Engelli Hakları” bağlamında yürütülen çalışmalar, engellilerin katılım haklarının geliştirilmesi için tüm kamu kurum ve kuruluşlarına bir sorumluluk yüklemekte; başta eğitim ve sağlık olmak üzere tüm refah hizmetlerinin engelli haklarına duyarlı bir şekilde kurgulanması gerekliliğini beraberinde getirmektedir. Bu noktada özellikle görme engellilere eğitimde ihtiyaç duydukları desteği sağlamak amacıyla “Görme Engelli Teknolojileri” geliştirilmekte ve teknolojik gelişimle bu engel grubunun ihtiyaçlarına cevap verilmek istenmektedir.
Yapılan araştırmalar, görme engellilerin eğitime erişimde yaşadıkları sorunların çoğunun eğitimde kullanılan akademik kaynaklara erişim noktasında yaşandığını göstermektedir. Bu tespitten yola çıkarak görme engellilerin yükseköğretimdeki bu temel sorununun çözümü için başta üniversiteler olmak üzere diğer kurumların sorumluluk alması ve bu öğrencilerin eğitim hayatları boyunca diğer öğrencilerle eşit haklara sahip olmalarının sağlanması gerekmektedir. Bu amaçla Kapadokya Üniversitesi bünyesinde kurulmak istenen KÜN SESLİ KÜTÜPHANE Projesi, yükseköğretimdeki tüm görme engelli öğrencilerin akademik kaynaklara erişimine ve bu öğrenciler adına eğitimde erişilebilirlik olanaklarının geliştirilmesine katkı sağlayacaktır.

6.Genç Bireylerde SARS-COV 2 Seroprevalansının Araştırılması

Proje Yöneticisi: Dr. Rukiye Yalap
Başlangıç Tarihi: 30.11.2020
Proje Süresi: 12 ay

Özet: Tüm dünyayı etkisi altına alan SARS-Cov2 virüsü bugüne kadar yaklaşık üç milyon kişiye bulaşmış, bu vakaların iki yüz bini hayatını kaybetmiştir. Pandemiden en çok etkilenen grupların 65 yaş üstü ve kronik hastalığı olan bireyler olduğu kabul edilmekle birlikte, enfeksiyonun ergenler ve hatta çocuklar arasında da görüldüğü ve bireylerin bağışıklık sistemlerine göre seyrinde önemli farklılıklar olduğu bilinmektedir. Covid-19 ile enfekte olan bireylerin yarısından fazlasında hastalığın; asemptomatik taşıyıcılardan veya pre-semptomatik evredeki hastalardan bulaştığı bildirilmiştir.
Genç bireylerde seropozitifliğin saptanması o bölgedeki epidemiyolojik verilere önemli katkı sağlayacaktır. Şöyle ki, genç yaş grubunda hiçbir belirti göstermeden hastalığı geçiren IgM pozitif bireylerin tespiti ile hastalığın bulaştırıcılığının en yüksek olduğu dönemde izolasyon şansı sağlanarak toplumsal bulaşmanın önüne geçilmesi sağlanabilir.
Bu çalışmada genç yaş grubunda SARS-Cov2 IgM ve IgG seropozitifliği ve seropozitif bireylerin hastalık sürecini nasıl geçirdikleri, önlemlere uyum ve korunma konusundaki bilgi düzeylerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Virüsün dünya genelinde hızla yayılmasının temel nedeni, semptom göstermeyen kişilerin izolasyon uygulamalarına uymamasıdır. Anket çalışmasıyla, virüsün en çok yayıldığı kesim olan gençlerin yaklaşımları, bilgi düzeyleri ve tutumları hakkında bilgi edinilmiştir.
Sessiz taşıyıcılar arasında önemli grup, elde edilecek ve anket ile eş zamanlı yapılacak antikor testi ile taşıyıcılık düzeyi belirlenecektir.

7. LÖSEV Mandalinalı Lezzetler Projesi

Proje Yöneticisi:-
Başlangıç Tarihi: 01.11.2020
Proje Süresi: 6 ay

Turunçgiller, üretim ve ihracatı her geçen yıl artan, dünyada en fazla yetiştiriciliği yapılan meyve grubudur. Bu meyve grubunda bulunan mandalina ülkemizde Karadeniz, Akdeniz ve Ege bölgelerinde yaygın olarak yetiştirilen bir meyvedir. Mandalina kolay soyulabilmesi ve yüksek vitamin içeriği ile sevilerek tüketilen bir meyvedir. Bu meyvenin özellikle kanser hastalığına karşı koruyucu olduğu yapılan bilimsel çalışmalarda belirtilmiştir. Ancak hastalara sunulan mandalinaların, üretiminde tarımsal faaliyetlerin olabildiğince iyi tarım uygulamalarıyla gerçekleştirilmesi önemlidir. Ülkemizde başta lösemili ve kan hastası çocuklar olmak üzere 7’den 70’e tüm kanser hastası bireylerin, sağlık ve eğitim başta olmak üzere her türlü ihtiyaçlarının sağlanmasına yardımcı olan LÖSEV vakfı, iyi tarım uygulamalarıyla mandalina üretimini gerçekleştirmektedir. Bu projede LÖSEV tarafından iyi tarım uygulamalarıyla üretilen ve satış gelirlerinin hasta bireylerin tedavisi için kullanılan mandalinaların pazar değerinin ve kullanım alanın arttırılması için gastronomi alanında çalışmalar yapılması hedeflenmiştir. Çalışmanın tamamlanması sonucunda, bilgilendirme broşürü hazırlanarak oluşturulan reçetelerin bilgi kitapçığı hazırlanarak paylaşılacaktır.

8.Mustafapaşa’nın Tabelalandırılması ve Tanıtımı

Proje Yöneticisi: Dr. Leila Akbarishahabi
Başlangıç Tarihi: 01.03.2021
Proje Süresi: 12 ay

Özet: Kapadokya Üniversitesi’nin Ürgüp’e bağlı Kapadokya yerleşkelerinden biri olan Mustafapaşa, beş vadinin saçaklarına kurulmuş ve çevreye oldukça uygun bir doku sergileyen tarihi yapıları barındıran bir köydür. Köydeki tarihi yapıların büyük çoğunluğu 1924-26 yıllarındaki nüfus değişimine kadar inşa edilmiş olanlardır. Mustafapaşa’nın konut dokusu, gerek üstün işçilik ve detay kalitesi, gerek topografyaya ve iklime uyumlu yapılaşma (ki ekolojik tasarımın kaynağıdır), gerekse son derece çeşitlendirilmiş plan-cephe kurgusu açısından eşsiz bir mimari zenginlik sunmaktadır.

9. Türkiye Turizminin Sürdürülebilirlik Performansına Yönelik Envanterin Tespiti ve Sürdürülebilirlik Performansını Arttırmaya Yönelik Öneriler

Proje Yöneticisi: Dr. Sinan Akıllı
Başlangıç Tarihi: 01.03.2021
Proje Süresi: 3 ay
Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın TGA (Turizm Tanıtma ve Geliştirme Ajansı) aracılığıyla gerçekleştirdiği uluslararası pazarlara ve iç pazara yönelik pazarlama çalışmalarında kullanmak üzere ve bir mikro site içeriğini oluşturabilecek şekilde, ülke turizminde sürdürülebilirlik başlığındaki olumlu çaba, uygulama, süreç ve yöntemlerin envanterinin ortaya konması ve bu konuda gelecek adımlarını şekillendirebilecek yenilikçi fikirler ve benchmark yapılabilecek uygulama ve geliştirme önerilerinin ortaya konması projenin amacını teşkil etmektedir.

10.Mübadillerin Sinasos’a Adaptasyonu: Nesiller Arası Bir Karşılaştırma

Proje Yöneticisi: Prof. Rıfat Yıldız
Başlangıç Tarihi: 05.04.2021
Proje Süresi: 12 ay

Özet: Bu proje, Yunanistan’ın Kastoria iline bağlı Jerveni köyünden (günümüzde Agios) göç ettikten sonra Türkiye’nin Nevşehir iline bağlı Sinasos köyüne (günümüzde Mustafapaşa) yerleştirilen Lozan mübadillerini* konu almaktadır. Bu konu, Lozan Anlaşması* ile homojen bir ulus devlet yaratılması hedeflenmesine rağmen, yerinden edilmiş insan gruplarının etnik köken, dil, gelenek ve görenekler açısından ev sahibi toplumlardan farklılık göstermesi nedeniyle önem taşımaktadır. Bu anlamda mevcut Proje, mübadillerin Mustafapaşa’ya ilk yerleştirildikleri zamandan günümüze nasıl bir dönüşüm geçirdikleri, mübadillerin köy yaşamına uyum sürecinde ne tür zorluklarla karşılaştıkları ve mübadil kültür ve kimliğinin günümüzde devam edip etmediği sorularını araştırmaktadır. Bu konular araştırma sorusu çemberi ile gündeme getirilmektedir: “1923 Lozan Anlaşması kapsamında ortaya çıkan mübadil kimliği günümüzde mübadiller tarafından yaşatılmakta mıdır?”
Bu projenin hipotezi, Jerveni’den Mustafapaşa’ya göç eden mübadillerin kültürlerini nesilden nesile aktararak kimliklerini yaşattıklarıdır. Bu hipotezin doğruluğu ya da yanlışlığı bir saha çalışmasıyla test edilecektir.
Saha çalışmasının kapsamını, Mustafapaşa Köyü’nde yaşayan mübadiller arasından seçilen örneklem ile proje süresince yapılacak bireysel ve odak grup görüşmeleri oluşturacaktır.
Proje tamamlandığında, Osmanlı olmalarına rağmen farklı bölgelerde yaşamaları nedeniyle birbirlerine yabancılaşan mübadillerin ve ev sahibi toplumun yabancılaşma sürecinden uyum sürecine doğru evrilip evrilmedikleri kuşaklar arası karşılaştırma yapılarak ortaya konulacaktır. Bu proje sayesinde mübadil kimliğinin korunup korunmadığı da açıklığa kavuşacaktır.
*Lozan mübadeleleri “Lozan mübadilleri” anlamına gelmektedir.
*”Türkiye ile Yunanistan Arasında Nüfus Mübadelesine İlişkin Sözleşme” olarak da
adlandırılmaktadır.

11.SARS-CoV2 Antikor Yanıtının LFIA ve ELISA Yöntemleri ile Karşılaştırılması

Proje Yöneticisi: Dr. Rukiye Yalap
Başlangıç Tarihi: 05.04.2021
Proje Süresi: 12 ay

Özet: Koronavirüsler, insanlarda ve hayvanlarda üst ve alt solunum yollarında hastalığa neden olan RNA virüsleridir. Aralık 2019’da Çin’in Wuhan kentinde pnömoniye neden olan yeni bir koronavirüs tespit edilmiştir. Kısa bir süre sonra virüs “şiddetli akut solunum sendromu koronavirüs-2” olarak tanımlanmıştır ve Dünya Sağlık Örgütü hastalığı “koronavirüs hastalığı-2019 (COVID-19)” olarak adlandırmıştır. (Mousavizadeh, L; Ghasemi, S, 2020). Covid-19 pandemisi nedeniyle bugüne kadar dünyada 2,5 milyon kişi hayatını kaybederken, yaklaşık 116 milyon kişi de virüs ile enfekte olmuştur (WHO, 2021). Pandeminin erken dönemlerinde virüsün tespiti için PCR ve hızlı antijen testlerinin etkinliği üzerine birçok çalışma yapılmıştır (Chen,2020). İyileşen hastalarda gelişen antikor yanıtı, özellikle pandeminin ilk dalgasından sonra önemli bir araştırma konusu haline gelmiştir.

12.İklim Krizi Farkındalığı Veri Tabanı Projesi

Proje Yöneticisi: Dr. Ekin Gündüz Özdemirci
Başlangıç Tarihi: 15.06.2021
Proje Süresi: 18 ay

Özet: İklim krizini farklı kesimler için daha anlaşılır kılacak ve bu konuda farkındalığı artıracak, ilgi çekici, basit bir dile ve anlatıma sahip ve güvenilir bilgiler içeren yazılı ve görsel kaynaklar oldukça fazla olmasına rağmen bunların Türkçe dilinde ulaşılabilirliği sınırlıdır. İklim Krizi Farkındalığı Veri Tabanı Projesi, iklim krizinin sebeplerini, sonuçlarını, gelecek öngörülerini, çözüm önerilerini ve çözüme yönelik mevcut uygulamaları anlaşılır bir dilde aktaran yazılı, görsel ve işitsel kaynakları bir araya getirecek olan bir veri tabanı yaratmaya yönelik pilot projedir. Pilot proje kapsamında hazırlanacak veriler https://iklim.kapadokya.edu.tr/ üzerinde sergilenmektedir. Ve projenin muhtemel diğer aşamalarının daha sonra projelendirilmesi ile bir veri tabanı web sitesine dönüştürülerek güncel ve sürdürülebilir tutulacaktır. Ayrıca, daha sonraki projelendirme aşamasında, projede üretilecek materyal açık erişimli e-kitap formatında yayımlanacak bir katalog olarak yayımlanmak üzere Kapadokya Üniversitesi Yayınlarına önerilecektir.

13. Kapadokya Bölgesi Kaya Mekân Isı Potansiyelinden Faydalanarak, Enerji Verimliliği Yüksek, Düşük Emisyon Değerlerine Sahip Güvenilir Enerji Üretimi Projesi

Proje Yöneticisi: Prof. Dr. Rıfat Yıldız
Başlangıç Tarihi: 07.06.2021
Proje Süresi: 18 ay

ÖzetIsı pompası doğadaki enerjiyi (toprak, hava ya da su) çok az enerji harcayarak bina içine ısı olarak taşıyan ya da tam tersini yaparak bina içini soğutan bir sistemdir. Enerji harcaması alınan enerjiye göre çok düşük kalmaktadır.1 KW enerji harcamasına karşılık kullanılan kaynağa göre 4-6 katı enerji alınabilmektedir.
Isı pompaları, 3 farklı ortamın (Hava, su ve toprak) ısısını alarak, bu 3 ortamın dış hava sıcaklığına göre daha yüksek sıcaklara sahip olmasından yararlanmak sureti ile ortamı ısıtma prensibiyle çalışan sistemlerdir. Bu çalışmada amaç, bu 3 kaynağa ilaveten, kaya mekanların yaz-kış dış havaya göre çok daha sıcak olmasından yararlanılarak, kaya mekanların da bir ısı kaynağı olarak kullanılabileceğini ortaya koymaktır. Örneğin Toprak kaynaklı ısı pompası, enerjinin topraktan alınarak yapılabileceğini; hava Kaynaklı ise havadaki enerjinin kullanımı uygulamasıdır. Aradaki en büyük fark hava kaynaklı ısı pompasının COP değerinin hava şartlarıyla değişmesidir. Bu yüzden enerji verimliliği analizinin çok iyi yapılması gerekmektedir. Günümüzdeki hava kaynaklı ısı pompaları -20 C’de dahi çalışabilmektedir fakat -20 C’ de uzun süre çalışmaları fazla enerji tüketimine neden olabilir. Kısa süreli düşümlerde yıllık enerji tüketimlerini etkilemezler. Hava kaynaklı ısı pompalarının kapasiteleri hava sıcaklığı düştükçe düşmektedir. Yani minimum hava sıcaklığı seçimde baz alınmalıdır.
Projede, dış mekâna konulacak bir ısı pompası dış ünitesine göre, kaya oyma bir mekân içerisine yerleştirilecek bir ısı pompası dış ünitesinin yaratacağı etki ölçümlenecektir. Kayaç yapının ısı tutma yetisinden yararlanmak sureti ile, belirli bir hacmin ısıtılma süresi, ısıtma/soğutma maliyeti ve üretilen karbon monoksit düzeyi proje çıktılarını somut olarak ortaya koyacaktır.

14.GastroKapadokya

Proje Yöneticisi: Dr. Ezgi Demir Özer
Başlangıç Tarihi: 07.06.2021
Proje Süresi: 18 ay

Özet: Kapadokya bölgesi, zengin doğal ve tarihi güzellikleriyle tanınan, İç Anadolu’nun en önemli turizm merkezlerinden biridir. Ancak gastronomi konusunda farkındalık düzeyi düşüktür. Yapılan birçok çalışmada bir destinasyona gelen turistlerin en çok gastronomi için harcama yaptığı belirtilmektedir. Bölgenin turizm faaliyeti düşünüldüğünde; yerel yemeklerin keşfedilmesi, tanıtılması ve anlatılması bölgenin tanınırlığına katkı sağlayacaktır. Bölgeye gelecek kişiler için verileri doğru bir şekilde aktarabilecek görsellerle zenginleştirilmiş web sitesi önemli bir bilgi kaynağı olacaktır. Bu amaçla tasarlanan projede Kapadokya bölgesi illerinin zengin mutfağı, yeme-içme işletmeleri ve yöresel ürünleri web sitesi üzerinden araştırılacak ve tanıtılacaktır.

15.COVİD-19 Geçirenlerde Denge Eğitiminin Yaşam Kalitesine Etkisi: Kapadokya Üniversitesi Örneği

Proje Yöneticisi: Öğretim Görevlisi Kadirhan Doğan
Başlangıç Tarihi: 07.06.2021
Proje Süresi: 12 ay

Özet: COVID-19 tüm dünyayı karantinaya iten pandemik bir hastalıktır
(1). Pandemi korkusu nedeniyle dışarı çıkmama, evden çalışma nedeniyle işe gidiş gelişlerin azalması, spor salonlarının kapanması gibi günlük yaşamdaki rutin fiziksel aktivitelerin azalması sedanter bireylerin sayısını artırmıştır (2). Sedanter yaşamın kas- iskelet ve sinir sistemi üzerinde olumsuz sonuçları olduğu birçok çalışma ile kanıtlanmıştır (3- 5). Kas-iskelet ve sinir sistemlerinin koordineli çalışması vücut dengesi için gereklidir (6). COVID-19 pandemisi bu iki sistemi olumsuz etkilediği için vücut dengesini de etkilemesi olasıdır. Hipotezimiz, COVID-19 pandemisinin vücut dengesini olumsuz etkilediği yönündedir. Bu projeye COVID-19’dan muzdarip Kapadokya Üniversitesi öğrencileri katılacaktır. Projede rastgele 15 kişilik 2 grup oluşturulacaktır. Bilgilendirme ve Onam Formunu dolduran öğrencilerin yaş, cinsiyet, COVID-19 geçiş tarihi vb. bilgileri alındıktan sonra “Y” denge testi ile dengeleri kontrol edilecektir. Yaşam kalitesini ölçmek için Kısa Form-36 kullanılacaktır. Araştırmacılar tarafından geliştirilen denge eğitimi deney grubuna 3 hafta boyunca verilirken, kontrol grubuna eğitim verilmeyecektir. Sürecin sonunda Y testi ile denge ve Kısa Form-36 ile yaşam kalitesi ölçülecek ve öncesiyle karşılaştırılacaktır.

16.Kapadokya ve Erciyes Destinasyonlarının Turizme Entegrasyonu

Projesi Proje Yöneticisi: Dr. Duygu Bora
Başlangıç Tarihi: 07.06.2021
Proje Süresi: 12 ay

Özet: Turizm destinasyonları, turist tüketiciye doğal, kültürel, ekonomik ve psikolojik çekicilikler sunan, turizm işletmeleri aracılığıyla mal ve hizmet üreten, faaliyetlerle tanınırlığını artıran ulaşılabilir destinasyonlardır (Kozak vd., 2014). Günümüz turistlerinin talep, beklenti ve alışkanlıklarındaki hızlı değişim, destinasyonlar arasındaki rekabeti artırmış, bu ortamda destinasyonlar gelişimlerini sürdürebilmek ve gelecekte de var olabilmek için rekabet avantajları yaratmak zorunda kalmışlardır. Kapadokya ve Erciyes turizm entegrasyonu projesi ile her iki destinasyona rekabet avantajı kazandırılması ve turistlerin talep ve beklentileri doğrultusunda bütüncül bir seyahat deneyimi sunulması hedeflenmektedir. Bir destinasyonun gelişimi için tüm paydaşları içeren bütüncül bir yaklaşım önemlidir. Bu yaklaşım, destinasyonda faaliyet gösteren her bir birimin dikkate alınmasının yanı sıra birimler arası, destinasyon içi ve destinasyonlar arası ilişki ve etkileşimlere de önem verilmesini gerektirmektedir (Akbaba, 2012). B gereklilikleri gerçekleştirmek amacıyla proje kapsamında Kapadokya ve Erciyes turizm destinasyonlarının tüm paydaşları ile bir çalıştay düzenlenmesi ve çalıştayda destinasyon entegrasyonu konusunun değerlendirilmesi planlanmaktadır. Çalıştay sonunda alınacak kararlar doğrultusunda bir değerlendirme raporu hazırlanması planlanmaktadır. Değerlendirme raporu doğrultusunda uluslararası bir turizm konferansı düzenlemek amaçlanmıştır. Bu konferans ile Kapadokya ve Erciyes destinasyon bütünleşmesinin uluslararası alanda tanıtımının yapılabileceği düşünülmektedir.

17.COVID-19 Hastalarında Farklı Egzersiz Eğitimlerinin Kardiyovasküler Sistem Üzerindeki Etkilerinin Karşılaştırılması

Proje Yöneticisi: Öğretim Görevlisi Deniz Tuğyan Ayhan
Başlangıç Tarihi: 05.07.2021
Proje Süresi: 12 ay

Özet: Covid-19, SARS-COV2 ile sona eren ve halk sağlığının aşina olduğu bir pandemik hastalıktır (1). Hastalığın en sık görülen semptomları ateş, miyalji, baş ağrısı, öksürük ve dispnedir. Covid-19 hastalarının tanı ve tedavisinde kullanılan evreleme yönteminde; evre 1’in; öncelikle solunum sistemini hedef aldığı, evre 2’de; akciğer tutulumunun görüldüğü, evre 3’te ise solunum yetmezliği ve kardiyopulmoner kollaps gibi daha ciddi sorunların geliştiği bildirilmiştir. Evresi ne olursa olsun Covid-19 solunum sistemi üzerinde olumsuz etkiye sahiptir. Egzersizin kardiyovasküler sistem üzerindeki etkisi KOAH ve astım gibi hastalıklarda incelenmiştir. Yaygın olarak uygulanan egzersizler; dayanıklılık (endurans veya aerobik) veya güçlendirme (direnç) egzersizleridir (6). Dayanıklılık egzersizlerinde kas kapillarizasyonu ve miyoglobin artışı oksijen dağılımını kolaylaştırır (7) Dayanıklılık egzersizleri koşu, bisiklet gibi büyük kas gruplarının çalıştırıldığı egzersizlerdir. En az 6 hafta, haftada 3-5 gün, en az 20-30 dakika orta şiddette çalışılmalıdır (8). Güçlendirme egzersizleri ile kas hipertrofisi oluşur ve kasın oksidatif kapasitesini artırır (9). Güçlendirme egzersizlerinin sadece güçlendirilen kas üzerinde değil genel sağlık üzerinde de etkisi vardır (7, 10). Projedeki amacımız Covid-19’lu hasta grubunda hangi egzersiz eğitiminin etkili olacağını belirlemektir. Böylece Covid-19 sonrası hastalar kısa sürede doğru egzersizi uygulayabilecek ve Covid-19’un neden olduğu solunum sistemi sorunlarından daha çabuk kurtulabileceklerdir. Bu projeye Covid-19 geçirmiş Kapadokya Üniversitesi öğrencileri katılacak. Projede rastgele 10’ar kişilik 2 grup oluşturulacaktır. Bilgilendirme ve Onam Formunu dolduran öğrencilerden yaş, cinsiyet, Covid-19 geçiş tarihi vb. bilgiler alındıktan sonra bir gruba dayanıklılık egzersizleri, diğer gruba ise güçlendirme egzersizleri verilecek ve 6 hafta boyunca egzersizleri yapmaları istenecektir. Eğitimden önce ve sonra vücut kompozisyonu (Tanita BC 601), kan basıncı (Omron tansiyon aleti), ortalama arteriyel kan basıncı (formüllü manuel), oksijen satürasyonu ve nabız değerleri (OLED pulse oksimetre) ölçülecek ve sonuçlar kaydedilecektir.

18.KÜN Kampüs Projesi

Proje Yöneticisi: Dr. Leila Akbarishahabi
Başlangıç Tarihi: 05.07.2021
Proje Süresi: 6 ay

Özet: Projenin amacı; Kapadokya Üniversitesi yerleşkelerinde bulunan, tarihi ve mimari özellikleri bakımından büyük önem taşıyan yapılar hakkında bilimsel araştırmalar yapmak, geçmişlerini ortaya koyarak tarihten günümüze nasıl taşındıklarını anlamak, bu yapıların eski ve şimdiki durumlarını gösteren görsellerini oluşturmak ve bulmak, son olarak da bu yapıların temel özelliklerini ortaya koymaktır. Çekirdeğini oluşturduğu bir web sitesi kurarak elde edilen bilginin yaygınlaştırılmasıdır. Proje kapsamında gerçekleştirilecek bu faaliyetler sonuçta bu yapılar hakkında farkındalık yaratacaktır. Kapadokya Üniversitesi öğrencileri ve personeli bu yapıların gelecek nesillere aktarılması için daha bilinçli hareket edecektir.

19.Türkiye Turizm Master Planının Güncellenmesi

Proje Yöneticisi: Dr. Halil Burak Sakal
Başlangıç Tarihi: 16.08.2021
Proje Süresi: 4 ay

Özet: Bu projede, Dünya ve Türkiye turizminin Covid-19’dan nasıl etkilendiği, Covid-19’un etkisiyle turizm politikalarının nasıl güncellenmesi gerektiği ve sürdürülebilirlik politikalarının Covid-19’dan nasıl etkilendiği araştırılmaktadır. Projenin amacı, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı’na sunulan Turizm 2023 master plan belgesinin yapılan araştırmalar çerçevesinde güncellenmesidir.

20.İnsanlık ve Gezegen İçin Ortak Ufuk Tasavvuru

Proje Yöneticisi: Prof. Dr. Hasan Ali Karasar
Başlangıç Tarihi: 01.09.2021
Proje Süresi: 20 ay

Özet: Dünya, tarihinin son derece sıkıntılı bir döneminden geçmekte ve her fırsatta yeni bir sorunla karşılaşmaktadır. Küresel düzeydeki ciddi ekonomik, sosyal, kültürel, çevresel ve siyasi krizler, tek tek ülkelerde de hissedilerek daha da şiddetlenmektedir. Karşı karşıya olduğumuz güçlükler, finansal çöküşlerden iklim değişikliğine, uluslararası terörizmden bölgesel çatışmalara ve mülteci sorunundan yabancı düşmanlığına kadar çeşitli biçimler almaktadır.

21.Sürdürülebilir Seyahat Endeksi Analizi

Proje Yöneticisi: Dr. Halil Burak Sakal
Başlangıç Tarihi: 01.09.2021
Proje Süresi: 6 ay

Özet: Euromonitor International 2021 yılında Sürdürülebilir Seyahat Endeksi’ni yayınlamıştır. Türkiye bu endekste 99 ülke arasında 66. sırada yer almaktadır. Türkiye’nin Sürdürülebilir Uzun vadeli stratejilerle turizm gelirlerinin artırılması, turizmde sürdürülebilirliğin sağlanması ve rekabet avantajı elde edilmesi açısından endekste üst sıralarda yer alması gerekmektedir.

22.Konya Çatalhöyük Bölgesi Balon Turizminin Geliştirilmesi ve Kültürel Entegrasyon Projesi

Proje Yöneticisi: Dr. Halil İbrahim Ünser
Başlangıç Tarihi: 01.10.2021
Proje Süresi: 6 ay

Özet: Proje kapsamında Konya ili sınırları içerisinde yer alan Çatalhöyük’ün sıcak hava balon uçuşlarına uygunluğu ve kültürel entegrasyonu ele alınmıştır.

23.Çatalhöyük Tematik Yılı

Proje Yöneticisi: Dr. Halil Burak Sakal
Başlangıç Tarihi: 01.11.2021
Proje Süresi: 3 ay

Özet: On Birinci Kalkınma Planı ve Kalkınma Planı çerçevesinde hazırlanan Türkiye
2023 Turizm Master Planı doğrultusunda, Konya’nın büyüyen Türk turizm pastasından aldığı payı artırmak ve gelecek ziyaretçilere farklı ve sürdürülebilir bir destinasyon sunmak amacıyla Kapadokya Üniversitesi Sosyal ve Stratejik Çalışmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından yürütülen proje sonucunda Konya 2025 Turizm Master Planı hazırlanarak kamuoyu ile paylaşılmıştır. Bu amaçla, dünya neolitik teorisinin ana kaynağı olan ve birçok açıdan kendine has özelliği ile Anadolu ve Dünya arkeolojisinde özel bir yere sahip olan Çatalhöyük, UNESCO Dünya Miras Listesi’ne alınışının 10. yılında, uygun konaklama ve erişilebilirlik altyapısı ile 2022 Tematik Yılı olarak ilan edilmiştir. Konya turizme katkısı açısından önemlidir. Bu proje kapsamında Türkiye’de ilk kez Çatalhöyük’ün yılın teması olarak ilan edilmiş olması projenin özgün değerini ifade etmektedir.

24.Balıkesir 2023 Turizm Gelişim Yol Haritası

Proje Yöneticisi: Dr. Halil Burak Sakal
Başlangıç Tarihi: 01.05.2022
Proje Süresi: 6 ay

Özet: Bu proje Balıkesir İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı ve Kapadokya Üniversitesi tarafından oluşturulan ortak bir çalışma grubu ile yürütülmüştür. Projenin çıktıları, Balıkesir turizmi için başta turist sayısı ve turizm geliri olmak üzere birçok alanda belirlenen hedefleri ve bu hedeflere ulaşmada izlenecek stratejileri içeren “Balıkesir Turizm Yol Haritası” dokümanının hazırlanması ve bu dokümanın sunumunun yapılarak baskıya hazır halde teslim edilmesidir. Balıkesir Turizm Yol Haritası belgesinde Balıkesir turizminin genel bir analizi yapılarak turist sayısı ve gelirinin artırılmasına yönelik öneriler yer almaktadır. Ayrıca belgede turist sayısı ve gelir hedeflerine nasıl ulaşılacağını gösteren ana politikalar ve bu politikalara bağlı alt hedefler de yer almaktadır.

25.Çanakkale 2023 Turizm Gelişim Yol Haritası

Proje Yöneticisi: Dr. Halil Burak Sakal
Başlangıç Tarihi: 01.05.2022
Proje Süresi: 6 ay

Özet: Bu proje, Çanakkale İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı ve Kapadokya Üniversitesi tarafından oluşturulan ortak bir çalışma grubu ile yürütülmüştür. Çıktılar Çanakkale turizmi için turist sayısı ve turizm geliri başta olmak üzere birçok alanda belirlenen hedefleri ve bu hedeflere ulaşmada izlenecek stratejileri içeren “Çanakkale Turizm Yol Haritası” dokümanının hazırlanması ve bu dokümanın sunumu ile dokümanın baskıya hazır halde teslim edilmesi projenin hedefleri arasında yer almaktadır. Çanakkale Turizmi Yol Haritası belgesinde Çanakkale turizminin genel bir analizi yapılarak turist sayısı ve gelirinin artırılmasına yönelik önerilerde bulunulmaktadır. Ayrıca belgede turist sayısı ve gelir hedeflerine nasıl ulaşılacağını gösteren ana politikalar ve bu politikalara bağlı alt hedefler yer almaktadır.

26.Muğla 2023 Turizm Gelişim Yol Haritası

Proje Yöneticisi: Dr. Halil Burak Sakal
Başlangıç Tarihi: 01.06.2022
Proje Süresi: 6 ay

Özet: Bu proje Muğla İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı ve Kapadokya Üniversitesi tarafından oluşturulan ortak bir çalışma grubu ile yürütülmüştür. Projenin çıktıları, Muğla turizmi için turist sayısı ve turizm geliri başta olmak üzere birçok alanda belirlenen hedefleri ve bu hedeflere ulaşmada izlenecek stratejileri içeren “Muğla Turizm Tanıtım ve Gelişim Yol Haritası” isimli dokümanın hazırlanması ve bu dokümanın sunumunun yapılması olup, doküman baskıya hazır halde teslim edilmiştir. Muğla Turizm Tanıtım ve Gelişim Yol Haritası belgesinde Muğla turizminin genel bir analizi yapılarak turist sayısının ve gelirinin artırılmasına yönelik öneriler yer almaktadır. Ayrıca belgede turist sayısı ve gelir hedeflerine nasıl ulaşılacağını gösteren ana politikalar ve bu politikalara bağlı alt hedefler yer almaktadır.

27.İstanbul 2023 Turizm Gelişim Yol Haritası

Proje Yöneticisi: Dr. Halil Burak Sakal
Başlangıç Tarihi: 01.06.2022
Proje Süresi: 4 ay

Özet: Bu proje, İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı ve Kapadokya Üniversitesi tarafından oluşturulan ortak bir çalışma grubu ile yürütülmüştür.
Projenin çıktıları, İstanbul turizmi için başta turist sayısı ve turizm geliri olmak üzere birçok alanda belirlenen hedefleri ve bu hedeflere ulaşmada izlenecek stratejileri içeren “İstanbul Turizm Yol Haritası” dokümanının hazırlanması ve bu dokümanın sunumu ile dokümanın baskıya hazır bir şekilde teslim edilmesidir. İstanbul Turizm Yol Haritası belgesinde İstanbul turizminin genel bir analizi yapılarak turist sayısının ve gelirinin artırılmasına yönelik öneriler yer almaktadır. Ayrıca belgede turist sayısı ve gelir hedeflerine nasıl ulaşılacağını gösteren ana politikalar ve bu politikalara bağlı alt hedefler yer almaktadır.

28.SusRAT – Kırsal ve Otantik Turizm için Sürdürülebilir Kapasite Geliştirme

Proje Yöneticisi: Dr. Halil Burak Sakal
Başlangıç Tarihi: 01.02.2022
Proje Süresi: 3 ay

Özet: SusRAT projesinin temel amacı, kırsal ve otantik turizm sektöründe yer alan seçilmiş KOBİ’lerin çevresel, finansal ve kültürel sürdürülebilirliklerini iyileştirmek amacıyla, belirlenecek KPI’lar (yıllık gelir, kâr, istihdam, karbon ayak izi vb.) açısından farkındalıklarını artırmak ve kapasitelerini geliştirmektir. SusRAT’ın hedefleri, en az 3 ülkeden en az 80 KOBİ’nin (ilgili ülke başına en az 20 KOBİ) projeye dahil edilmesi; KOBİ’lerin en az %80’inin ISO 14001 ve %50’sinin EMAS sertifikası almasını sağlayacak şekilde kapasitelerinin artırılması olarak özetlenebilir.

29.Türkiye Sürdürülebilir Turizm Standartları

Proje Yöneticisi: Dr. Halil Burak Sakal
Başlangıç Tarihi: 01.03.2022
Proje Süresi: 24 ay

Özet: Türkiye, turizmde uluslararası rekabetin önemli unsurlarından biri olan sürdürülebilirlik konusunda ön plana çıkarak ve turizm arz kaynaklarının koruma-kullanma dengesini gözeterek turizm gelirlerini artırmayı hedeflemektedir:
– Sürdürülebilir turizm ve turizm rekabetçiliği arasındaki ilişki nedir?
– Sürdürülebilir turizm yönetimi için hangi göstergeler dikkate alınmalıdır?
– Sürdürülebilir turizm ile ilgili konaklama sektörü bazında hangi kriterler benimsenmelidir?
Bu proje ile Kapadokya Üniversitesi Sosyal ve Stratejik Çalışmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi, Küresel Sürdürülebilir Turizm Konseyi (GSTC), Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) ve Kültür ve Turizm Bakanlığı işbirliği ile ülkemizin uluslararası sürdürülebilir turizm kriterlerinin ve standartlarının belirlenmesi ve bu proje ile Standartların uluslararası kuruluşlar tarafından tanınmasını amaçlamaktadır. Bu proje ile turizmde sürdürülebilirlik alanında kamu-özel sektör ve akademik işbirliği çerçevesinde Türk turizminin uluslararası rekabet gücüne katkı sağlanması hedeflenmektedir.

30.Konya Turizm Master Planı Raporlama ve Sunum

Proje Yöneticisi Prof. Dr. Hasan Ali Karasar
Başlangıç Tarihi: 01.04.2022
Proje Süresi: 3 ay

Özet: Bu proje Konya Büyükşehir Belediyesi ve Kapadokya Üniversitesi tarafından oluşturulan ortak bir çalışma grubu ile yürütülmüştür. Projenin çıktıları, Konya turizmi için turist sayısı ve turizm geliri başta olmak üzere birçok alanda belirlenen hedefleri ve bu hedeflere ulaşmada izlenecek stratejileri içeren “Konya Turizm Master Planı” isimli doküman için raporlama çıktılarının hazırlanması, çıktıların dijital ortama aktarılması, kontrollerinin ve görselleştirmelerinin yapılması ve sunulmasıdır. Konya Turizm Master Planı Raporlama ve Sunum projesinde Konya turizminin genel bir analizi yapılmış ve bir rapor haline getirilmiştir. Etkinlikler turist sayısı ve gelir artışına yönelik yapılan öneriler, önerilere ilişkin yapılacak ve planlanan faaliyetler, faaliyetlerin tamamlanma ve ilerleme durumları dikkate alınarak yapılmıştır. Ayrıca turist sayısı ve gelir hedeflerine nasıl ulaşılacağını gösteren ana politikalar ve bu politikalara ilişkin alt hedefler de projede yer almaktadır.

31.Mustafapaşa Meydan Düzenlemesi Projesi

Proje Yöneticisi: Dr. Halil İbrahim Ünser
Başlangıç Tarihi: 01.03.2022
Proje Süresi: 6 ay

Özet: Proje kapsamında Kapadokya bölgesinde sivil mimarinin en iyi korunmuş örneklerini barındıran Mustafapaşa Köyü’nün merkezinde yer alan meydanın tarihi, kültürel ve doğal yapısını bozmadan düzenlenmesi üzerine kentsel tasarım ve uygulama faaliyetleri yürütülmektedir.

32.Anadolu’nun Kayıp Çalgıları

Proje Yöneticisi: Dr. Nükhet Okutan Davletov
Başlangıç Tarihi: 22.01.2021
Proje Süresi: 18 ay

Özet: Anadolu’nun Kayıp Çalgıları Projesi, Anadolu topraklarında yaşamış uygarlıkların ve onlar üzerinde yaşanmış toplumsal olay ve olguların bir sonucu olarak ortaya çıkmış çalgıları gün ışığına çıkarmayı amaçlamaktadır. Anadolu coğrafyası, tarihi, coğrafi konumu, geçmişte birçok ticaret limanına sahip olması ve göç yolları üzerinde bulunması nedeniyle organolojik açıdan oldukça zengin bir kültüre ev sahipliği yapıyor. Bu kültürün yok olmaması için kayıt altına alınması bu projenin ana hedefidir. Kapadokya Üniversitesi BAP Komisyonu’nun desteğiyle hayata geçirilen Anadolu’nun Kayıp Çalgıları Projesi, bu topraklarda yaşamış medeniyetlerin binlerce yıllık kültürlerinin çok önemli bir parçası olan müzik ve çalgıları gün yüzüne çıkarmayı ve kayıt altına alarak bu birikimin yok olmasını önlemeyi amaçlıyor. Proje ile tarihin farklı dönemlerinde Anadolu’nun farklı bölgelerinde yapılmış ve çalınmış 25 çalgı tespit edilerek aslına uygun olarak üretilmiştir. Ayrıca bu çalgıların hangi malzemeden ve nasıl üretildikleri, ne zaman kullanıldıkları ve çıkardıkları sesler hakkında bilgiler derlenerek yazılı ve görsel-işitsel olarak kamuoyuna sunulmuştur. Üretilen bu çalgılar Kapadokya Üniversitesi Ürgüp Yerleşkesindeki sergide sergilenmektedir.

33.Mustafapaşa En İyi Turizm Köyü Farkındalık Geliştirme Projesi

Proje Yöneticisi: Dr. Şükran Ünser
Başlangıç Tarihi: 01.06.2022
Proje Süresi: 12 ay

Özet: Kapadokya Üniversitesi merkezinin bulunduğu Ürgüp’e bağlı Mustafapaşa Köyü,
2 Aralık 2021 tarihinde Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü (UNWTO) tarafından dünyanın en iyi turizm köylerinden biri ilan edilmiştir.
UNWTO, Mayıs 2021’de başlattığı Dünyanın En İyi Turizm Köyü Programı ile tüm dünyada kırsal turizmde yenilikçi yaklaşımları benimseyen ve Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri ile uyumlu turizm köylerini belirlemiştir. Turizmin kırsal kalkınmadaki gücünü vurgulamayı ve yerel toplulukların refahını artırmayı, kadınların, gençlerin ve dezavantajlı grupların karşılaştığı fırsat eşitsizliklerinin turizmin katkısıyla giderilmesini teşvik etmeyi amaçlayan En İyi Turizm Köyleri Programı; köylerin doğal çevresini, biyolojik ve kültürel çeşitliliğini, yerel değerlerini, yaşam tarzını turizme odaklanarak ekonomik değere dönüştürmenin mümkün olduğunun altını çizmektedir.
Mustafapaşa’nın kırsal turizmdeki başarısını devam ettirebilmesi için En İyi Turizm Köyü unvanının ve sürdürülebilir turizm kavramının ne anlama geldiği, bu unvanın neden Mustafapaşa’ya verildiği, Mustafapaşa’nın tarihi ve kültürel önemi, doğal ve kültürel varlıkların korunmasının önemi, unvanın Mustafapaşa için ne ifade ettiği gibi fırsatlar ve yükümlülükler getiren bu konuda Üniversitenin rolü gibi konularda bilgili olmak hayati önem taşımaktadır. Bu bağlamda Mustafapaşa paydaşları Mustafapaşa halkı, Mustafapaşa yatırımcıları ve çalışanları (konaklama tesisleri, restoranlar, fabrikalar vb.), Mustafapaşa ilköğretim okulu öğrencileri ve öğretmenleri, Turist rehberleri, Turizm acenteleri ve tur operatörleri, KÜN çalışanları, KÜN öğrencileri, KÜN Montessori Anaokulları olarak tanımlanmıştır.
Kapadokya Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (KAM), toplumsal katkı kapsamında Mustafapaşa En İyi Turizm Köyü Farkındalık Geliştirme Projesi’ni hayata geçirmiştir. Proje kapsamında Mustafapaş paydaşlarına bilgilendirme yapılması planlanmaktadır. Mustafapaşa paydaşlarına yönelik gerçekleştirilecek bilgilendirme toplantılarının iki yıla yayılması ve sürdürülebilir turizm kavramı, En İyi Turizm Köyü unvanının anlamı, Mustafapaşa’nın tarihi ve kültürel öneminin tartışılması hedeflenmektedir.

34.Yöresel Yemek Prezantasyonun Bir Devlet Üniversitesinde Aşçılık Programında Okuyan Z Kuşağı Gençler Üzerindeki Etkisinin Belirlenmesi

Yöresel Yemek Prezantasyonun Bir Devlet Üniversitesinde Aşçılık Programında Okuyan Z Kuşağı Gençler Üzerindeki Etkisinin Belirlenmesi
Proje Yöneticisi: Dr. Ezgi Demir Özer
Başlangıç Tarihi: 05.12.2022
Proje Süresi: 8 ay

Özet: Bu çalışmada gastronominin sanat dalları ve tasarım ile olan ilişkisinin ortaya çıkarılarak yemekte estetik arayışına ve ihtiyacına uygun biçimde tabak tasarım elemanları ve ilkeleri tanımlanmıştır. Yöresel yemeklerin farklı tabak prezantasyonlarının aşçılık programında okuyan Z Kuşağı gençler üzerindeki etkisinin belirlenmesi bu projenin amacını oluşturmaktadır.

35. Van Turizm Master Planı

Proje Yöneticisi: Prof. Dr. Hasan Ali Karasar
Başlangıç Tarihi: 01.09.2022
Proje Süresi: 6 ay

Özet: Bu proje, Van Büyükşehir Belediyesi ve Kapadokya Üniversitesi’nin oluşturduğu ortak bir çalışma grubu ile yürütülecektir. Proje çıktıları, Van turizmi için turist sayısı ve turizm geliri başta olmak üzere birçok alanda belirlenen hedeflerin ve bu hedeflere ulaşmada izlenecek stratejilerin yer aldığı “Van Turizm Master Planı” adlı belge ile bu belgeye ilişkin sunumun hazırlanması, belgenin baskıya hazır olarak teslim edilmesidir. Van Turizm Master Planı belgesinde, dünya ve Türkiye turizminin genel bir analizi yapılarak 2028 yılına kadar turist sayısı ve gelir tahminlerine yer verilmektedir. Bundan başka belgede, turist sayısı ve gelir hedeflerine nasıl ulaşılacağını gösteren temel politikalar ve bu politikalara bağlı alt hedeflere yer verilmiştir. Master plan çalışmaları ve Van turizminin 2028 hedefleri Van Büyükşehir Belediyesi tarafından kamuoyuna duyurulacak, basılı master plan belgesi ilgili paydaşlara dağıtılacaktır.

36. Dil ve Konuşma Bozukluklarında Teleterapi ve Geleneksel Yüz-Yüze Terapi Programlarının Etkililiklerinin Karşılaştırılması

Proje Yöneticisi: Dr. Rukiye Yalap
Başlangıç Tarihi: 03.10.2022
Proje Süresi: 24 ay

Özet: Dil ve konuşma bozukluklarının sağaltımında geleneksel yüz-yüze terapi uygulamaları uzun yıllardır kullanılmaktadır. Özellikle son yıllarda COVID-19 pandemisiyle birlikte çevrimiçi dil ve konuşma terapisi hizmetleri yaygınlaşmaktadır. Bu projenin amacı afazi, konuşma sesi bozukluğu ve gelişimsel dil bozukluğu olan bireylere uygulanan yüz-yüze dil ve konuşma terapisi programları ve çevrimiçi olarak uygulanan teleterapi programlarının etkililiğinin karşılaştırılmasıdır. Bu amaçla proje kapsamında iki adet deneysel ve bir adet de tek denekli araştırma planlanmıştır. Yüz-yüze ve çevrimiçi dil ve konuşma terapisi için piyasada hazır olarak bulunan ve dil ve konuşma terapistlerinin hazırladığı terapi materyalleri kullanılacaktır. Veri toplama araçları olarak; Afazi Dil Değerlendirme Testi (ADD), Sesletim Ses Bilgisi Testi (SST) ve Türkçe Erken Dil Gelişim Testi (TEDİL) kullanılacaktır. Projenin verileri betimsel ve çıkarımsal istatistiksel analiz yöntemleriyle analiz edilecektir. Proje, Türkiye’de çeşitli dil ve konuşma bozukluklarında geleneksel yüz-yüze dil ve konuşma terapisi ve teleterapinin etkililiğinin karşılaştırılacağı ilk projelerden biridir.

37. Turizm Gelişim Yol Haritaları Projesi

Proje Yöneticisi: Dr. Halil Burak Sakal
Başlangıç Tarihi: 03.10.2022
Proje Süresi: 4 ay

Özet: Proje, Muş, Malatya, Van, Trabzon, Aydın, Nevşehir, Erzurum, Isparta, Denizli ve Kahramanmaraş illerinin turizm hedeflerine ulaşmak için politika belirlenmesine yönelik bir yol haritaları hazırlanmasını içerir. Yol haritaları, Kültür ve Turizm Bakanlığı Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı’nın görüş ve önerilerini de kapsayan makro planlama bakış açısıyla hazırlanmış planlar olması açısından özgün bir değere sahiptir. Ayrıca söz konusu iller için yapılmış en kapsamlı turizm yol haritası olması, projenin özgün değerini artırmaktadır.

38. Kırıkkale Gastronomi Envanteri Projesi

Proje Yöneticisi: Dr. Ezgi Demir Özer
Başlangıç Tarihi: 14.09.2022
Proje Süresi: 6 ay

Özet: Kırıkkale İli, İç Anadolu Bölgesi’nin Orta Kızılırmak Bölümü’nde yer almaktadır. Ankara-Samsun ve Ankara- Kayseri- Malatya Karayolu ile Ankara- Erzurum demiryolu güzergahında kurulmuştur. Ankara’ya karayolu ile 76 km, demiryolu ile 93 km mesafededir. Doğudan, güneyden ve Karadeniz’den gelen yolların düğüm noktasını oluşturan bir konuma sahiptir. Bu özelliği ile ülke içinde 43 ilin batıya açılan kapısı olarak nitelendirilmektedir. İl tarih, doğa ve kültürel güzelliklerinin görülebileceği rotalarıyla, ziyarete gelenleri ağırlayabilecek potansiyele sahiptir. İl tanıtım ve görünürlük çalışmalarında aktif faaliyetler sürdürmektedir. Kırıkkale yöresinde yemeklerinde tarım ürünleri, sebzecilik ve hayvan ürünleriyle ilgili yemekler ve hamur işleri önemli bir yere sahiptir. İlin gastronomi alanında sahip olduğu değerleri ortaya çıkarmak için tasarlanan projemizde 20’e yakın lezzetin araştırılması hedeflenmiştir. Yemeklerin hikayeleri, hikayelerin alındığı kişilerin bilgileri ve önemi üzerin durarak tanıtmak ön planda tutulacaktır.

39. Türkiye’de Ana Akım Medyada İklim Krizi Haberlerinde İnsanmerkezci Çözümleme

Proje Yöneticisi: Dr. Ekin Gündüz Özdemirci
Başlangıç Tarihi: 02.01.2023
Proje Süresi: 9 ay

Özet: Bu çalışmada, Paris Anlaşması’nın Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde onaylanmasının ardından ana akım medyada yer alan iklim krizi ile ilgili haber örnekleri çerçeveleme kuramı ışığında incelenecektir. Ele alınacak haberler, kullanılan çerçeveler tanımlanarak insanmerkezcilik ve sürdürülebilir kalkınma kavramları bağlamında analiz edilecektir. Çalışmada, Türkiye’nin en yüksek tirajlı ilk üç gazetesinin internet sayfalarında Kasım 2021-Kasım 2022 tarihleri arasında yayınlanan iklim krizi konulu haberler doküman analizi yöntemi ile belirlenecek, çerçeveleme kuramı bağlamında içerik analizi yöntemiyle incelenecektir. Medyada iklim krizi çerçevelemesi üzerine yapılan çalışmalarda öne çıktığı görülen insanmerkezci ve sürdürülebilir kalkınma odaklı yaklaşımların Türkiye’deki örneklerde nasıl karşılık bulduğu ortaya konulacaktır.

40. Türkiye Gastronomi Envanterinin Oluşturulması Projesi

Proje Yöneticisi: Dr. Mine Erdem Büyükkiraz
Başlangıç Tarihi: 13.02.2023
Proje Süresi: 8 ay

Özet: Projede Türkiye’nin yedi bölgesinin ve bu bölgelerdeki illerin her birinin yemekleri, yöresel gıda ürünleri ve restoranların tanıtımı gerçekleştirilecektir. Bu kapsamda Projenin nihai amacı, Türkiye illerinin zengin mutfağı, yiyecek içecek işletmeleri ve yerel ürünleri araştırılarak hazırlanan envanterin Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) tarafından oluşturulan “GoTürkiye” (https://goturkiye.com/) internet sitesi aracılığı ile tanıtımının sağlanmasıdır. Böylece ülkenin doğal ve tarihi zenginliklerinin yanında gastronomi turizm potansiyelinin de harekete geçirilmesine katkı sunulacaktır.

41. Pastane ve Fırıncılık Ürünleri Araştırma Mutfağı Kurulumu Projesi

Proje Yöneticisi: Dr. Ezgi Demir Özer
Başlangıç Tarihi: 13.02.2023
Proje Süresi: 6 ay

Özet: Pastacılık, gastronomi alanında uzmanlaşmayı gerektiren ve özel ekipmanlara ihtiyaç duyulan bir alandır. Öğrenim sırasında kullanılan ekipmanların meslek hayatı öncesinde kullanımının öğrenilmesi ve çok sayıda pratik yapılması, öğrencilere büyük kazanımlar sağlamaktadır. Bilimsel çalışmaların gerçekleştirilebilmesi için de teknolojik bazı ekipmanlara da ihtiyaç duyulmaktadır. Ayrıca yerel ürünlerin kullanım alanının arttırılmasını hedefleyen çalışmaların yürütülmesi proje kapsamında gerçekleştirilecektir. Mevcut haliyle oldukça yetersiz olan pastane uygulama mutfağının, yapılacak eğitim ve bilimsel araştırmalarda göz önünde bulundurularak eksik demirbaş ekipman ihtiyaçlarının proje kapsamında tamamlanması hedeflenmiştir.

42. Nevşehir İli Kültürel ve Tarihi Peyzaj Analizi Projesi

Proje Yöneticisi: Prof. Dr. Hasan Ali Karasar
Başlangıç Tarihi: 02.01.2023
Proje Süresi: 4 ay

Özet: Literatürde Kültürel ve tarihi peyzaj alanları, “doğal ve kültürel kaynakları ve bu bağlamda doğal yaşam unsurları barındıran, tarihi bir olay ve etkinlikle birlikte olan ya da çeşitli kültürel ve estetik değer sergileyen coğrafi alanlar” olarak tanımlanmaktadır. Bu alanlarda doğa ve insan eliyle oluşturulmuş öğelerin uyum içinde olması; tarihi, estetik, etnolojik ve antropolojik değer taşımaları, o bölgedeki hakim doğa unsurlarını, arazi kullanımı biçimlerini ve geleneksel yaşamın sürdüğü dokuları bölge adına temsil edebilmeleri aranan nitelikler arasındadır. Bu kapsamda Anadolu’nun ortasında ve Kapadokya’nın kalbi birçok kültüre ev sahipliği yapan Nevşehir ili çalışma alanı olarak seçilmiştir. Bilimsel araştırmalar, arkeolojik kazılar ve yazılı metinlere göre Nevşehir ili ülkemizin en önemli kültür merkezlerinin başında gelmektedir. Kapadokya Bölgesi’nin özgün jeolojik yapısının yanı sıra kaya oyma alanlardaki büyülü yaşam izleri ile “Göreme Millî Parkı ve Kapadokya (Nevşehir)” alanı olarak “Dünya Doğal ve Kültürel Miras” listesinde yer almaktadır. Nevşehir’deki en eski yerleşim yerlerinin Paleolitik devre kadar dayandığı bilinmekte ve yerleşimde sırasıyla; Neolitik, Erken Kalkolitik, eski Tunç Çağı devirleri ve Hititler, Roma İmparatorluğu, Selçuklu, Beylikler, Osmanlı ve Türkiye Cumhuriyeti uygarlıkları yaşamıştır. Yerleşimde kaya oyma kiliseler, Post-Bizans dönemi kiliseleri ile Hıristiyanlık dünyasına, bunun yanında Hacıbektaş-ı Veli’nin hoşgörü düşüncesi ile de Müslümanlığın Anadolu’da yayılmasına öncülük etmiştir. Bu amaçla zengin bir kültürel ve tarihi mirasa sahip ilin değerlerinin gelecek kuşaklara aktarılması ve belgelenmesi için bu proje hazırlanmıştır. Bu bağlamda Nevşehir ilinin tarihi ve kültürel peyzajının bütüncül bir şekilde tüm tarih dönemlerini ve yapılarını kapsayacak şekilde analiz edilmesi çalışmanın amacıdır.

43. Lokal ve Mevsimsel Beslenme Araştırma ve Geliştirme Projesi

Proje Yöneticisi: Prof. Dr. Müge Artar
Başlangıç Tarihi: 02.01.2023
Proje Süresi: 4 ay

Özet: Bu proje erken çocukluktan başlayarak slow food beslenme/ iklim dostu yerel ve mevsimsel ürünlerle beslenme becerilerinin gelişmesi ve böylece daha sürdürülebilir bir yaşama ulaşmayı planlamaktadır. Proje kapsamında 2-6 yaş çocuğun yaşamında aktif olarak yer alan üç temel etki alanı eğitimin ana unsurlarını oluşturmaktadır. Proje Kapadokya Üniversitesi bünyesindeki Çocuk Gelişimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Montessori Anaokulu öğrenci (90), öğretmen (16), anne (90) ve çalışan ve stajyer (40) toplam 236 kişi katılımcı ve gerçekleştirilecektir. Daha sonra ülke çapında yaygınlaştırılması planlanan eğitimin ilk uygulaması niteliğini taşımaktadır. Çalışmada yer alacak stajyerlerin de eğitime katılması öğretmen eğitiminin bir bölümü olarak düşünüldüğünde çarpan etki oldukça büyük olacaktır.

44. Turizm Gelişim Yol Haritaları Projesi: 2. Etap

Proje Yöneticisi: Dr. Halil Burak Sakal
Başlangıç Tarihi: 03.04.2023
Proje Süresi: 7 ay

Özet: Proje Giresun, Kastamonu, Mardin, Sakarya, Bartın, Ağrı, Eskişehir, Bilecik, Mersin, Karabük, Aksaray, Tunceli, Kayseri, Siirt, Sinop, Yalova, Bitlis, Adana, Samsun, Burdur, Ordu ve Erzincan illerinin turizm hedeflerine ulaşmak için politika belirlenmesine yönelik bir yol haritaları hazırlanmasını içerir. Yol haritaları, Kültür ve Turizm Bakanlığı Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı’nın görüş ve önerilerini de kapsayan makro planlama bakış açısıyla hazırlanmış planlar olması açısından özgün bir değere sahiptir. Ayrıca söz konusu iller için yapılmış en kapsamlı turizm yol haritası olması, projenin özgün değerini artırmaktadır.

45. Kütüphane Sürdürülebilirlik Yönetim Sistemi Projesi

Proje Yöneticisi: Dr. Halil Burak Sakal
Başlangıç Tarihi: 13.02.2023
Proje Süresi: 6 ay

Özet: Kapadokya Üniversitesi, Sosyal ve Stratejik Çalışmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından yürütülecek bu proje bunları araştırmayı hedeflemektedir. Daha önce
gerçekleşememiş bir akademik çalışma olması açısından bu proje önemlidir. Bu bağlamda önemli bir örnek olarak İstanbul Rami Kütüphanesi ve İzmir Kültür Sanat Fabrikası incelenecektir. İstanbul Rami Kütüphanesi’nin bu konuya örnek teşkil etmesi bakımından önemi büyüktür. İstanbul Rami Kütüphanesi, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın yoğun çabalarıyla, 30 Aralık 2022 tarihinde Biosphere tarafından gerçekleştirilen yerinde denetimde, Türkiye’de Sürdürülebilirlik Sertifikası alan ilk kurum olmuştur. Biosphere, ‘Küresel Sürdürülebilir Turizm Konseyi (GSTC)’ tarafından akredite edilmiş bir programdır. Bu sertifika koruma, araştırma, iletişim ve sergileme alanlarında faaliyet gösteren kurumlar için hazırlanmış bir turizm sürdürülebilirlik sertifikasıdır. Türkiye, dünyada İspanya dışında bu belgeyi almış bir kuruma sahip olan tek ülkedir. Bu proje ile, Rami Kütüphanesi ve İzmir Kültür Sanat Fabrikası’nın Biosphere’den aldığı sürdürülebilirlik sertifikasının devamlılığını sağlanması için gerekli olan kriterlerin tamamlanması konusunda yol haritası geliştirilmesi, iki örnek üzerinde incelemeler yaparak sürecin analiz edilmesi, güçlü bir Sürdürülebilirlik Planı ortaya konması ve sürdürülebilirlik yönetimi için gerekli alt yapısını oluşturup, devamlılığını sağlaması konusunda gerekli teknik ve akademik bilginin üretilmesi amaçlanmaktadır. Böylece, benzer amacı benimseyen diğer müze ve kütüphaneler için sürecin nasıl işleyeceğine dair bir bilgi setine sahip olunacaktır. Proje diğer müze ve kütüphanelerin takip etmesi için tekrarlanabilir bir model sağlayacaktır ve çevresel boyutların ötesine geçerek ve yerel kültürel yaşamı destekleyerek, Türkiye’nin sosyal ve kültürel sürdürülebilirliğine katkıda bulunacaktır.